بلوچستانءاستمانءگل

بلوچی دود

سيـد ظهور شاه هاشمیءِ سالروچ

سيـد ظهورشاه هاشمی ۲۱ آپريل ۱۹۲۶ ماں گوادر ءَ ودی بوت. آمزنیں ادبی کـوّاس، زبانزانت، شائر ءُ ندکار ءِ ودی بيگ ءِ سالروچ دراھین بلوچاں مبارک بات.

سيـد ظهورشاه هاشمی ۲۱ آپريل ۱۹۲۶ ماں گوادر ءَ ودی بوت. آمزنیں ادبی کـوّاس، زبانزانت، شائر ءُ ندکار ءِ ودی بيگ ءِ سالروچ دراھین بلوچاں مبارک بات.

بلوچ استمان گل