بلوچستانءاستمانءگل

بلوچی دود

يــک آشوبـــــے آرگ بــــات

يــک آشوبـــــے آرگ بــــات

يــک آشوبـــــے آرگ بــــات
يــک آشوبـــــے آرگ بــــات
يــک آشوبـــــے آرگ بــــات
«نيک ءُ بد» پجـّارگ بــــــات
نامــداريں بـــــد کــِــــرداراں
چـمّ سهرے پيشدارگ بـــــات
واننـــده ايں بــے بــــــــُـوداں
هرجاهے ڈوبارگ بـــــــــــات
راج ءِ پنــــــدل بــــــــــــازانی
هرچ رپک ءَ مــــارگ بــــــات
سر، داں پاداں، پُـــر عيــب اِيں
زنـــــد ءَ را پلگـــارگ بـــــــات
ڈيه ءِ هرچ سنــــــگ ءُ ڈوک ءَ
چـُـکگ چمـّــــــاں دارگ بـــات
ساحر، وازمنــديــــــں زرداں !
آه بات نے افــــارگ بــــــــآت