بلوچستانءاستمانءگل

ایرانی فدرال

گوستگیں جمعه بزاں 12 جونءِ گچین کاریءَ رند، شش روچ إنت که إیرانی مهلوک چست بیتگ و رژیمءِ ووٹ دزیءِ خلافا تظاهرات کنگا أنت. سیاسی جهدکار پیتر تاچلءِ همت و گوانکا پنچشنبهءِ روچءَ هم ماں لندن إیرانءِ سفارتءِ دیما إیرانی جماعت و دمکراسیءِ لهتے طرفداران ھمے ردا ظاهری دات.

More