حزب مردم بلوچستان

Bppnews

تماس

برای تماس مستقیم با ما اطلاعات زیر را پر کنید.


حزب مردم بلوچستان


Mail Adress: آدرس

Balochistan People’s Party
P. O. Box 13022
103 01 Stockholm
Sweden

Bank Account: حساب

بانکی
356690-8, PG Bank,
0606 Stockholm PG SISESS,
Sweden


Contact

Fax: +46 8 43 75 97 37

contact@balochpeople.org