حزب مردم بلوچستان

Bppnews

زنان

"این نکته قابل ذکر است که بلوچ ها کاملاً صحیح العمل و درست کارند و چنان چه یک چیز قیمتی یا سند و نوشتهای به آن ها بسپارند، ابداً خیانت نمی کنند و در نگهداری آن از جان خود نیز دریغ نخواهند کرد. از طرفی، در اخلاق هم قابل تمجید می باشند، زیرا با زن های خود به طور تساوی و عادلانه رفتار می نمایند."(۲)

More

تحصیلات پایین و کمبود امکانات اقتصادی برای زنان بلوچ، بخشی از زندگی روزمره آنها شده است، همچنین مانع بيرونی قدرت یابی مردم بلوچ، عملکرد و سياستھای دولت هستند، که از قانون اساسی تبعيض آميز ساختار سیاسی ایران برگرفته است.

More

سلیمانی در صحبت هایش در ارتباط با شرکت خود در کلاسهای آموزشی سازمان ملل برای جوانان اقلیت ها و آماده کردن آنان، برای ارتباط گیری با سازمانهای بین المللی و مطرح کردن مشکلات اقلیتهای ملی سخنانی بمیان آورد، وی تجربه خود را که در طی پروسه فعالیتهای او منجر به آگاهی بیشتر از نقض حقوق بشر مردم بلوچ در ایران، برای جهانیان روشنگری گردیده و شرایطی فراهم شده که بتوان در نشست ها و سمینارهای سازمان ملل و دیگر نشست ها، به شکل فعالتری شرکت کرد، توضیحاتی را تشریح نمود.

More

از سوی دیگر منیره سلیمانی از حزب مردم بلوچستان در این نشست گفت دختران بلوچ تحصیل را به یک زبان بیگانه شروع می کنند واین امر باعث عقب ماندگی تحصیلی در بین دانش آموزان بلوچ شده است. سلیمانی تاکید کرد :" این مساله به بلوچ ها محدود نمی شود بلکه کودکان کرد ، عرب ، ترکمن و ترک نیز از آموزش به زبان مادری خود محروم هستند." وی در سخنرانی خود در این اجلاس خلاصه ای از مشکلاتی که زنان بلوچ هم اکنون درگیر آن هستند برای حاضران تشریح کرد.

More

این خبر در وبسایت www.sarmachar.org با یک عدد عکس از شیرزنان مسلح بلوچ پخش شدہ است ۔ از اینکھ زنان بلوچ عملا در مبارزہ سھم برداشتھ اند بسیار نوید بخش و غرور آفرین است ۔

More