حزب مردم بلوچستان

Bppnews

انتشارات

قطعنامه تظاهرات شاخه آلمان حزب مردم بلوچستان

نقض حقوق بشر مردم بلوچ توسط دولت ايران در بلوچستان روز بروز وخيم تر می شود . نظام جمهوری اسلامی ايران در سال های اخير بر ميزان سركوب نيروهای آزاديخواه و گروه های مختلف اجتماعی در بلوچستان افزوده است.

 

حزب مردم بلوچستان

Balochistan People’s Party


قطعنامه تظاهرات شاخه آلمان حزب مردم بلوچستان

برلین 11 مارچ 2017

نقض حقوق بشر مردم بلوچ توسط دولت ايران در بلوچستان روز بروز وخيم تر می شود . نظام جمهوری

اسلامی ايران در سال های اخير بر ميزان سركوب نيروهای آزاديخواه و گروه های مختلف اجتماعی در

بلوچستان افزوده است.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

با توجه به اينکه در ايران : 1 زنان بطور کلی در ايران و زنان ملتهای بدون حاکميت به ويژه، از ستم های چند گانه و تبعيضات -

گسترده و نابرابری حقوقی بين زن و مرد رنج می برند. مبارزه برای برابری جنسی بين زن و مرد بخشی

بنيادی از مبارزه حزب مردم بلوچستان برای دستيابی به حاکميت مردم دربلوچستان است . سيستم استبدادی

وفرقه گرای حاکم برايران به مثابه سدّی در مقابل طرح خواستهای برابری طلبانه زنان بلوچ و ديگر زنان

ايران گرفته است.

2 فرهنگ و هنرو زبان بلوچی سرکوب می شود. کودکان بلوچ از دسترسی به آموزش به زبان مادری –

محروم هستند و به همين دليل ازتوانايی کمتری در رقابت با مدارج تحصيل نسبت به هم سنان فارس زبان

خود برخوردارند۔ در مدارس بلوچستان تاريخ و فرهنگ مردم بلوچ و سرزمين بلوچستان به دانش اموزان

تدريس نمی شوند و بجای آن تاريخ تحريف شده ای به نام تاريخ ايران وتاريخ مذهب و فرهنگ ملت حاکم به

دانش آموزان بلوچ تدريس تحميلی شده و ميشود.

3 جوانان بلوچ برای ادامه تحصييل و جنبش پويای دانشجوئی در دانشگاه ها تحت فشار شديد امنيتی قرار -

دارند. دانشجويان مرتبا " به كميته های انضباطی، مراكز امنيتی و قضائی احضار و از دانشگاه اخراج و يا

روانه زندانها می شوند. دانشجويان بلوچ از ورود به بسياری از رشته های ويژه تحصيلی رسما توسط نهاد

های امنيتی و سياسی تحت عنوان" گزينش" محروم بوده وميباشند۔

4 کشتارهای خارج از قانون مردم بلوچ به شکل سيستماتيک توسط دولت جمهوری اسلامی در بلوچستان -

رواج داشته و همواره رو به شدت بوده است. مسئول مرصاد در بلوچستان در يک مصاحبه با روزنامه

به ما دستور داده نشده که کسانی را که اسلحه دارند دستگير بکنيم و تحويل بدهيم بلکه دستور « : اطلاعات گفت

». داده شده است که هر کجا که آنها را دستگير کرديم درجا اعدام بکنيم i آنها قربانيان خود را به قصد حذف


فيزيکی مردم بلوچ بیهيچ ضابطه و قانونی انتخاب میکنند و همين امردرميان مردم بلوچ حس وحشت و

ناامنی به عنوان ترورهای دولتی خلق کرده است. اين فرايند باعث تيراندازی و ضرب و شتم و کشتارهای

روزانه فراوان توسط نيروهای نظامی و امنيتی در بلوچستان شده است.

5 احکام اعدام کماکان در قبال موارد سياسی در بلوچستان با شدت بيشتر اجرا ميشود، و به طور عمومی به -

دولت « ، بيشتر محکومين برچسب "محارب با خدا" زده میشود. بر اساس گزارشهای سازمان عفو بينالملل

ايران مدام از حکم اعدام بعنوان زهرچشم گرفتن و ايجاد رعب و وحشت در بين اقليتهای ملّی استفاده

.» میکرده است ii

6 با توجه به مجاز نبودن رسانه های عمومی ومطبوعات به زبان بومی بلوچی، دولت ايران رسما دسترسی -

مردم بلوچ به اخبار غير جانبدارانه و اطلاع رسانی در بلوچستان را غيرممکن ساخته است، تا بدين ترتيب

راحت تر به سرکوب و کشتار مردم بلوچ ادامه دهد و فاجعه آفرينی هايی چون کشتار تمامی مردان چند روستا

بقول خانم شهيندخت مولاوردی معاون رئيس جمهور ايران، بنمايد۔ iii

7 آزادی بيان و انديشه در ابعاد گسترده ای در جمهوری اسلامی ايران نقض می شود و نويسندگان، هنرمندان -

و روزنامه نگاران بخاطر بيان ديدگاه های خود تحت پيگرد قرار می گيرند. فعالين سياسی مذهبی و

دگرانديشان و در جمهوری اسلامی در خطر بازداشت و محاكمه قرار دارند. فعاليت سازمان های غير دولتی

مستقل از جانب ارگان های جمهوری اسلامی محدود شده و جلو گسترش آنها گرفته می شود . 8 جمهوری اسلامی مانع مبادله آزادانه اطلاعات است - . بعد از توقيف روزنامه و نشريه مستقل و منتقد بلوچ

سايت های سياسی فيلتر شده اند و نويسندگان وبلاگ ها تحت فشار و بازداشت قرار گرفته اند. سخی ريگی

وبلاگ نويس بلوچ به جرم وبلاگ نويسی به زندان طولانی مدت محکوم شده است.

كارنامه جمهوری اسلامی ايران در زمينه حقوق بشر در بشدت منفی است. رژيم ايران به شکلی سيتماتيک

مردم بلوچ و بقيه ملتهای بدون حاکميت همانند ترک آذربايجان، ترکمن، عرب کرد و لر را سرکوب می کند۔

لذا؛ ، شاخه آلمان حزب مردم بلوچستان در ادامه فعاليت های اعتراضی مسالمت آميز حزبی، اينبار تصميم

گرفت که جهت افشاگری سياستهای شوونيستی و فاشيستی رژيم ايران بر عليه مردم بلوچستان، تظاهراتی در

برلين ترتيب دهد. ارزيابی ما در حزب مردم بلوچستان بر اين است كه بايد جمهوری اسلامی بخاطر نقض

حقوق بشر مردم بلوچ و ديگر مليتهای ايران در مجامع بين المللی دائم ا افشاء و محكوم گردد۔

ما از دولت و پارلمان آلمان و پارلمان و شورای اروپا می خواهيم كه جمهوری اسلامی ايران را در شورای

حقوق بشر سازمان ملل متحد به دليل نقض حقوق بشر مليتهای تحت ستم، با ذکر نام ملت بلوچ و بقيه مليتهای


ساکن ايران از جمله ترک آذربايجان، ترکمن، عرب، کرد ، لر و فارس محکوم و برای تحقق خواسته های زير

تحت فشار سياسی و ديپلماتيك قرار دهند تا جمهوری اسلامی ايران:

1 اعدام زندانيان بلوچ و بقيه زندانيان ايران را متوقف بکند –

2 زندانيان سياسی بلوچ همانند صابر ملک رئيسی، سخی ريگی ، ملک زاده و صدها زندانی بی گناه بلوچ -

که با بهانه های ساختگی دستگير، شکنجه و زندانی گشته اند، را آزاد نمايد.

3 پيگرد فعالين سياسی، فرهنگی و مذهبی بلوچ را متوقف کند – .

4 آزادی بيان، انديشه و مذهب را تأمين و سانسور و توقيف روزنامه ها و نشريات را متوقف و اجتماعات و -

تظاهرات مسالمت آميز را مورد يورش و حمله قرار ندهد .

5 به سركوب فعالين برابری طلبانه حقوقی زنان و مليتها خاتمه دهد - . 6 حق آموزش کودکان به زبان مادری مليتهای ساکن ايران از جمله کودکان ملت بلوچ رعايت کند۔ -

7 تبعيضات ملی، مذهبی و اجتماعی عليه مليتهای ساکن ايران را متوقف کند۔ -

شاخه آلمان حزب مردم بلوچستان .

برلين 11 مارچ 2017

i United Nations Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Fiftieth session, 24 August 1998, quote of a Mersaad commander in its declaration on Iran in August 1998 (Ettela'at, 25 February 1998), link to United Nations Report:

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/e8fd3e68a3e4b563802566880051d10e?Opendocument

ii Amnesty International Report, March 2010: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/iran-executions-send-chilling-message-2010-03-30

iiiwww.bbc.com%2Fpersian%2Firan%2F2016%2F02%2F160224_l26_ir94_election_molaverdi_executions&usg=AFQjCNHVrnBeBE37C-zw71CC1YxbuGFCaA&sig2=Fw4jlfsyMqVVSy6khEeMNQ&bvm=bv.149093890,d.d24