حزب مردم بلوچستان

Bppnews

انتشارات

نقض حقوق بشر مردم بلوچ توسط دولت ايران در بلوچستان روز بروز وخيم تر می شود . نظام جمهوری اسلامی ايران در سال های اخير بر ميزان سركوب نيروهای آزاديخواه و گروه های مختلف اجتماعی در بلوچستان افزوده است.

More

"حاکميت ملت بلوچ " در سرزمين بلوچستان حقی است که تاريخاً به تأييد و تصويب حقوقی جوامع همسايه نيزرسيده بوده است۔ اما اين حق، بدليل ضعف وناتوانی حکومت ھاى بلوچ از يکسو و رقابتها و حيله گری های سياسی و معاملات استعمارگران بين المللی از سوی ديگر، با زور "سرنيزه" وسرکوب بيرحمانه، از ملت بلوچ گرفته شده است۔ حضوراستعمار انگليس در شبه قاره هند و منطقه خاورميانه و تنش های آن با دو امپراطوری روسيه در" آسيای ميانه" و امپراطوری عثمانی در "خاورميانه" ، وسرانجام معامله های آن با دولتهای وقت ايران(ھم قاجاريه و ھم پھلوى)، از عوامل مؤثر در پايمال شدن اين حق بوده اند۔

More

اعدام ناگهانی و در خفای 16 تن از فرزندان ملت بلوچ بار دیگر نشان داد تا زمانی که حاکمیت قانون و احترام به حقوق ملتهای ساکن در ایران جایگاهی در رفتارهای حکومت نداشته باشد، حتی جان انسان‌ها نیز به سادگی بازیچه ی امیال قدرت‌طلبان قرار گرفته و بی‌قانونی و کینه‌توزی حاکمان علیه شهروندان در چنین شرایطی حد و مرزی ندارد.

More

این فشار و سرکوب در مناطق ملی نشین مخصوصا در بلوچستان بیش از جاهای دیگر ملموس است. رژیم بجای ایجاد کارخانه و کار؛ با ایجاد بزرگترین پایگاههای سرکوب و بیشترین تعداد سرکوبگر در بلوچستان عملا آنرا به صورت منطقه حکومت نظامی خود در آورده است.

More

بلوچستان سرزمین مردم بلوچ، که در عهد باستان درمسیر تجارت آسیای مرکزی و هند و خاورمیانه قرار داشته است، هم اکنون بخشی از سه کشور ایران, افغانستان و پاکستان را تشکیل میدهد ـ این سر زمین در شرق خاورمیانه، کشورهای آسیای مرکزی را با شبه قاره و اقیانوس هند وصل می کند و همچنانکه به عنوان یک منطقه حائل بین امپراتوری های باستانی بوده است، در طول چندین قرن گذشته بین روسیه و آسیای مرکزی , هند و بریتانیا نيز نقشى استراتژیک را به عهده داشته است.

More

حزب مردم بلوچستان سیاست انتقام جویی و اعدام های خودسرانه حکومت ایران دربلوچستان را محکوم می کند، و از سازمان های حقوق بشر بین المللی تقاضا می کند، رژیم ایران را تحت فشار قرار بدهند که کشتار مردم بلوچ را متوقف بکند.

More

حزب مردم بلوچستان در اواخر سپتامبر 2012 اقدام به برگزاری سمیناری دو روزه مرکب ازاعضای شورای مرکزی و تعدادی از مشاورین خود نمود. از جمله موضوعات مورد بحث در اين سمينار

More

حزب مردم بلوچستان در ارسال نامه ای به حزب کومله کردستان ایران حمایت خودرا از توافق نامه همکاری میان این دوحزب کردستانی اعلام کردند.

More

آقایان مهرالله ریگی و شیراحمد شیرانی بعد از چند سال زندان ناگهان بدون رعایت مراحل قانونی دادرسی و دسترسی به وکیل علنی به اعدام محکوم شدند. این حکم مورد اعتراض سایر زندانیان در بند پنج زندان زاهدان قرار گرفت.

More

آقای رضا دانشور این دوران در بلوچستان را چینین ترسیم نموده است: " تاریخ دوران قاجار غمنامهٔ بلوچ است . قاجاره متحد صادق دشمنان بی امان بلوچها، خشکسالی بخل زمینند، عصر قاجارها متحد آخرین ضربه است و دیگر آنچه که می ماند، همچون لاشه­ای است که دراز به درازد زیر آفتاب افتاده و خردک تکانی اگر دارد، می پنداری که آخرین تکانها ی تنی مختصر است که می کوشد تا بدینسان خود را از مرگ برهاند. اول پای او بود که هنگام لنگیدن در راه دوری از اینجا افتاد"

More