حزب مردم بلوچستان

Bppnews

اعلامیه

اعلام موجوديت: شاخه آلمان حزب مردم بلوچستان

حق گرفتنی است، نه دادنی بايد قدرتمند شد تا به حاکميت ملی دست يافت و از دست اندازی وتجاوز ديگران در امان ماند. قدرتمندی در آگاهی، اتحاد و انسجام است. برای دستيابی به حق حاکميت، انسجام سياسی در يک تشکل ملی و موثر از ضروريات است.

 

 

اعلام موجوديت: شاخه آلمان حزب مردم بلوچستان

حق گرفتنی است، نه دادنی بايد قدرتمند شد تا به حاکميت ملی دست يافت و از دست اندازی وتجاوز ديگران در امان ماند. قدرتمندی در آگاهی، اتحاد و انسجام است. برای دستيابی به حق حاکميت، انسجام سياسی در يک تشکل ملی و موثر از ضروريات است.

با درک اين ضرورت ما گروهی از بلوچها به تاريخ 26 تا 28 آگست در آلمان گرد آمده و پيرامون مسا ئل سياسی بلوچستان به بحث و تبادل نظر پرداختيم. همگی با درک ضرورت ايجاد يک شاخه حزب مردم بلوچستان جهت پيشبرد امر مبارزه به مباحث خود ادامه داديم. برای پيشبرد اين هدف کميته ای در همان جلسه تشکيل و اعضای آن انتخاب شدند.

برای تقويت تئوريک و تبادل نظر وعملی اعضا توجه لازم مبذول گرديد، و سمینار درونی برای تبادل نظر و شناخت عمیق تر از ایده حزب مردم همان حاکمیتی ملی و دستیابی به حقوق ملی مردم بلوچستان برگزار شد و با موفقیت به پایان رسید.

پس از صرف بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل بلوچستان نتيجه گرفته شد که ايجاد شاخه حزب مردم بلوچستان در آلمان از ضروريات ميباشد. بر همين بنیاد شاخه آلمان حزب مردم بلوچستان در روز 28 آگست ایجاد شد و اعلام موجودیت می کند.

شاخه آلمان بلوچستانءِ استمانءِ گل (حزب ملی بلوچستان)

28 آگست 2016