حزب مردم بلوچستان

Bppnews

اعلامیه

نمايش "انتخابات مجلس قانونگزاری" در نظام جمهوری اسلامی ايران

حزب مردم بلوچستان، بر اين باور است که نظام حاکم، تحت قانون اساسی موجود، "نابرابری" مردمان ايران و دسته بندی آنان را به "خودی" و "غير خودی"، نهادينه کرده است و برابری مردمان ايران، آزادی بيان و عقيده، حق ايجاد احزاب سياسی، سازمانها و سنديکاهای صنفی و حتی حق کانديد شدن آزادانه و دموکراتيک را نيزاز آنان سلب نموده است۔


نمايش "انتخابات مجلس قانونگزاری" در نظام جمهوری اسلامی ايران


نظام جمهوری اسلامی ايران اگر باور به تغيير و تحولات سياسی وپويايی جامعه از کانال "نمايندگان مردم "در مجلس قانونگزاری کشور داشت، هرگز اجازه برگزاری چنين انتخاباتی را نميداد۔


زمانی که سران و رده های بالای حکومتگران اين نظام تماميت خواه و بدوی، به غارت و دزدی علنی و ويرانی سرمايه های مالی و قلع و قمع و يا فراری دادن سرمايه های معنوی کشور مشغول ميباشند، کاملا طبيعی است که جهت تداوم اين چپاول،با سلب آزادی مردمان ايران فقط اقدام به برگزاری "نمايشی" از انتخابات بنمايند۔ با استفاده از اهرم "شورای نگهبان" مطيع ولی فقيه، در اجرای اين نمايش تئاتری ، فقط کانديداهايی از صافی گزينش آن عبور خواهند کرد که مدافع نظم موجود و حامی بی چون و چرای خط ولی فقيه باشند۔ شرايط برگزاری اين انتخابات نيز همانند انتخابات های پيشين ، با شرايط انتخابات آزاد و دموکراتيک و براساس معيارهای شناخته شده بين المللی وکنوانسيونهای سازمان ملل که دولت ايران خود از امضاء کنندگان آن است، فرسنگها فاصله دارد۔
گرداننگان اين تئاتر نمايشی، اين بار نيز چون هميشه با استفاده ازشگردهای خاص، جو اجتماعی و سياسی ايران را جهت کسب مشروعيت ظاهری، پر از هيجان و بظاهر رقابت آميزنموده اند۔ تا جائيکه ولی فقيه اين نظام حتی از مخالفان نظام خود ميخواهد که که در اين نمايشنامه به پای صندوق های رأی رفته و با رأی دادن به نمايندگان انتصابی ولی فقيه، نقش خود را در مشروعيت بخشيدن به اين نظام اجرا نمايند۔ کدام مشروعيت؟ نظامی که ولی فقيه آن نماينده خدا بر زمين است نيازی به تأييد و مشروعيت از سوی مردم، مردمی که بايد مقلّد و پَيرو بی چون و چرای آن باشند، ندارد۔ اما برای معاملات بين المللی، ولی فقيه شديدا نيازمند اين مشروعيت است زيرا که با به رُخ جهانيان کشاندن آن، انتظارکسب امتيازات گوناگون سياسی و اقتصادی از جهان خارج دارد، و از جمله ميتواند با پُز اين مشروعيت پس از 6 سال خواهان لغو مآموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد که هرگز اجازه ورود او را به ايران ندادند، باشند۔
مدت زيادی برای پايان تئاتر نمايش انتخاباتی دوره دهم مجلس شورای اسلامی در ايران باقی نمانده است۔ در نظامی که رئيس جمهور مثلامنتخب کشورقادر به انجام کاری خارج از منويات ولی فقيه نيست، چه انتظاری از نمايندگان منطقه ها و حوزه های مختلف کشور در مجلس ميتوان داشت؟
آيا نمايندگان منتخب از ميان مردم منطقه بلوچستان در دوره های پيشين مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نظام، توانسته اند نقشی در جهت کاهش آمار های بالای بيکاری، بيماری و اعتياد جوانان داشته باشند؟ آيا توانسته اند در تغيير نگاه نظامی و امنيتی حاکمان تهران بر منطقه بلوچستان توفيقی حاصل نمايند؟ آيا در جهت رفع تبعيضات زبانی و فرهنگی بر ملت بلوچ و تخفيف تبعيضات وتنش های مذهبی در منطقه توانسته اند نقشی سازنده ايفا کنند؟ آيا در مقابل سياست ها وشگردهای گوناگون رژيم حآکم جهت محو هويت ملّی بلوچ و حذف نام بلوچستان از نقشه ايران توانسته اند نقشی باز دارنده ايفا نمايند؟
نتيجه کاوش و واکاويهای ميدانی سرتاسر ايران و بالخصوص جامعه بلوچستان در مورد پاسخ به سؤالات فوق، آشکاراً ناکارآمدی بازيگران اين نمايش را به اثبات ميرساند ، زيرا که گردانندگان اين تئاتر، حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را با تمام قدرت در زير چکمه های قداره بندان و اسلحه بدوشان خود له کرده اند۔
حزب مردم بلوچستان، بر اين باور است که نظام حاکم، تحت قانون اساسی موجود، "نابرابری" مردمان ايران و دسته بندی آنان را به "خودی" و "غير خودی"، نهادينه کرده است و برابری مردمان ايران، آزادی بيان و عقيده، حق ايجاد احزاب سياسی، سازمانها و سنديکاهای صنفی و حتی حق کانديد شدن آزادانه و دموکراتيک را نيزاز آنان سلب نموده است۔
تحت چنين شرايطی، برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان، به مانند دوره های پيشين نمايشی مضحکه آميز بيش نيست۔
حزب مردم بلوچستان