حزب مردم بلوچستان

Bppnews

اعلامیه

شبیخون و کشتار جمعی پناهندگان کمپ اشرف جنايت دو دولت ايران و عراق

حزب مردم بلوچستان این عمل جنایتکارانه و ضد بشری رژيم هاى ايران و عراق را قویا محکوم کرده و از نهادها و ارگانهای بین المللی انتظار دارد که ضمن محکوم کردن اين جنايت از سوى هر دو رژيم اقدامات لازم در حل اين معضل و نجات جان انسانهاى بيگناهى كه در چنگال جانيان و ديوانگان قدرت گرفتار آمده اند معمول دارند

 

شبیخون و کشتار جمعی پناهندگان کمپ اشرف جنايت دو دولت ايران و عراق

 

شبیخون و کشتار بيرحمانه جمعی اعضای غیر مسلح و بی دفاع مجاهدین خلق در کمپ اشرف صفحه سیاه دیگری بر تاریخ جنایتکارانه رژیم ضد بشری  ایران افزود. این جنایت ضد بشری که منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر در این کمپ شد با سبعیت تمام و وضعیت انزجار آوری صورت گرفت. اینگونه عمل جنایتکارانه و ضد انسانی فقط و فقط از عهده جنایتکاران دوره دیده ای در مکتب جنایت پیشه رژیم هايى چون جمهورى اسلامى ايران و عراق بر می آید. طراحى اين برنامه جنايت توسط مقامات جمهورى اسلامى ايران و فرمانبرداران عراقى آنها از اعلاميه وقيحانه صادر شده توسط سپاه پاسداران بر هيچكسى همچون روز روشن پوشيده نمانده است.

جنایات رژیم در بلوچستان بر کسی پوشیده نیست. روزی نیست که رژیم تماميت خواه و شوينيست جمهورى اسلامى ايران در بلوچستان جنایتی نیافریند. روزی نیست که جوان بلوچی توسط پاسداران جهل و جنایت تحت بهانه هاى واهى و طراحى هاى جنايتكارانه در بلوچستان دستگیر٬شکنجه و کشته نشود.

حزب مردم بلوچستان  این عمل جنایتکارانه و ضد بشری رژيم هاى ايران و عراق را قویا محکوم کرده و از نهادها و ارگانهای بین المللی انتظار دارد که ضمن  محکوم کردن اين جنايت از سوى هر دو رژيم اقدامات لازم در حل اين معضل و نجات جان انسانهاى بيگناهى كه در چنگال جانيان و ديوانگان قدرت گرفتار آمده اند معمول دارند

حزب مردم بلوچستان

3 سپتامبر2013